Sadi Carnot
WordNet

noun


(1)   French physicist who founded thermodynamics (1796-1832)
 
x
OK