Sadi Carnot

Sadi Carnot

WordNetnoun


(1)   French physicist who founded thermodynamics (1796-1832)